R18-9 AK Mini

Vikt: 1855/1995 (hytt) kg

Motor: Kubota Stage V, 16,2 hk

Skopvolym: 65 l

Vikt: 1855/1995 (hytt) kg Motor: Kubota Stage V, 16,2 hk. Skopvolym: 65 l